משרד הביטחון

משרד הביטחון, האגף משפחות והנצחה ואגף שיקום נכים מפנים אנשים הזכאים לסיוע ולטיפול 

למרכזי עמך.